Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kamu Hizmet Standart Tablosu
 
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
   1
Dilekçe Başvurusu
Şahıs dilekçesi ve varsa ekleri
2 GÜN
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
 yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:  İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü                           İkinci Müracaat Yeri: İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
 
 
 
ARAŞTIRMA VE ETÜDLER MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
   1
 
Dilekçe Başvurusu
1-Adı Soyadı
2-İletişim Bilgileri
30 GÜN
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
 ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1.     
 
Staj
1- Dilekçe
2- Üniversite Öğrenci belgesi
3- Okuldan (Üniversite) staj yapması uygundur belgesi
4 ay
2.     
Kaymakam Adaylığı Sınavı
Müracaat Formu
6 ay
3.     
3713 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Olan Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarında İşe Yerleştirilmesi
1-Öğrenim belgesinin tasdikli bir örneği(Belgeyi veren okulun veya herhangi bir resmi kurum yetkilisinin, belgenin aslına uygun olduğu hususunda tasdiki)
2-Adli sicil kayıt beyanı
3-Diğer hak sahiplerinden alınan feragat dilekçesi
4-Malule ait sağlık raporu örneği(malul müracaatlarında)
5-Malul maaşı aldığını kanıtlayan resmi yazı veya aylık bağlama kararı (malul ve malul yakını müracaatlarında)
6-Başvuru formu ile birlikte Valiliğe müracaat etmeleri gerekmektedir.
2 ay
4.     
İl Planlama Uzman Yardımcısı Giriş(sözlü) Sınavı
İş Talep Formu
6 ay
5.     
Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(sözlü) Sınavı
 
İş Talep Formu
6 ay
6.     
Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü Giriş(sözlü) Sınavı
İş Talep Formu,
6 ay
7.     
GİH Sınıfı Personeline ait Şikâyet ve Müracaatlarla İlgili Değerlendirmeleri Yapmak, Takip Edip Sonuçlandırmak
Bakanlık merkez birimleri, Valilikler ve kamu kurum
ve kuruluşları kanalıyla veya doğrudan ilgili
Şahıslarca Bakanlığımıza gönderilen şikayet dilekçeleri
3 ay
8.     
SHÇEK Giriş (Mülakat) Sınavı
1-İş Talep Formu,
2-Diplomanın aslı ve fotokopisi
5 ay
9.     
KPSS (B) grubu atama ve yerleştirilme işlemleri
1-Sağlık Kurulu Raporu,
2-Nüfus Cüzdanı Aslı(TC Kimlik Numarası Beyanı)
3-Diplomanın Aslı İbraz Edilmek Suretiyle Kurumca Onaylanmış Fotokopisi
4-Vesikalık fotograf (2 adet)
5-Mal Bildirimi Formu ve Kamu Etik Sözleşmesi
6-Askerlik durum belgesi 8-Atandığı ünvanın niteliğine göre belge(sertifikalar)
3 ay
10.  
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı
 
İş Talep Formu
5 ay
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
 yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1.     
 
Dernek Denetim Talebi
1- Dilekçe
 
En erken 1 ay içinde tamamlanmaktadır.
Denetlenen derneğin işlemleri ve iddia edilen konulara göre 4 ay sürebilmektedir.
2.     
Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyet içerikli dilekçeler
a) Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası
b) İş veya İkamet Adresi
c) Dilekçe ve varsa ekleri
30 gün
3.     
Hukuki görüşler
Talep Yazısı.
 
30 gün
4.     
3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’a göre kurulan teşekküller ile Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslar arası kuruluşlara üyelikleri.
a) Kuruluş Bildirimi,
b) Kurucuların ve Yetkili Kişilerin Kimlik Bilgileri,
c) Onaylı Birlik Tüzüğü (Her sayfası Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmış)
d) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.
e) Kurucular arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği.
 
 
 
Müracaat evraklarının incelenmesi ve varsa eksikliğin tamamlanması için yazı yazılması, evrakların tam olması halinde ilgili kurumlara görüş sorulması 3 gün
 
Başbakanlığa teklif sunulması 2 hafta
 
Sonucun ilgiliye tebliğ edilmesi 3 gün
5.     
Yabancı dernek, kar amacı gütmeyen kuruluş, vakıfların Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunması, temsilcilik veya şube açması, dernek veya üst kuruluş kuması veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılmasına dair izin
a) Başvuru Formu,
b) Tüzel kişiliğin merkezinin orijinal dildeki statüsü,
c) Orijinal statünün amaç ve faaliyet alanlarının noter onaylı Türkçe çevirisi,
d) Dernekler Yönetmeliği Ek-7 Temsilcilik Statüsü (Vakıfların temsilcilik için),
e) Dernekler Yönetmeliği Ek-9 Temsilcilik Statüsü (Derneklerin temsilcilik talepleri için),
f) Dernekler Kanunu 4. Maddeye uygun olarak hazırlanmış tüzük (Şube açma talepleri için),
g) Kurucuların TC Kimlik Numaraları (Şube ve temsilcilik için),
h) Kurucular arasında yabancı uyruklular olması halinde bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belge fotokopileri (Şube ve temsilcilik için),
i) Türkiye’de yapılmak istenen faaliyete ilişkin yetkili organ kararı,
j) Kurucu olarak görevlendirilen kişiler için alınmış yetkili organ kararı (Şube ve temsilcilik için),
k) Üye olunacak kuruluş tarafından üyelik için alınmış yönetim kurulu.
Müracaat evraklarının incelenmesi ve varsa eksikliğin tamamlanması için yazı yazılması, evrakların tam olması halinde ilgili kurumlara görüş sorulması 3 gün
 
Görüşlerin tamamlanması üzerine konuya ilişkin Bakan Onayı alınması 2 hafta
 
Onayın ilgiliye tebliğ edilmesi
 
 
 
 
 
3 gün
6.     
Derneklerin Kamu Yararı Talebi
a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,
b) Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazı,
c) Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı,
d) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,
e) Son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu,
f) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
g) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.
Valilikten gelen evrakın incelenip Maliye Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara görüş sorulması 1 hafta,
 
Gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve Başbakanlığa teklif yazılması 1 hafta,
 
Bakanlar Kurulu Kararının dernek yetkililerine tebliğ edilmek üzere ilgili valiliğe yazılması 3 gün
7.     
Derneklerin Dernek isimlerinde izne Tabi Kelime Kullanma Talebi
a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,
b) Dernek üye listesi,
c) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,
d) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği."
Valilikten gelen evrakın incelenip Maliye Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara görüş sorulması 1 hafta,
 
Gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve Başbakanlığa teklif yazılması 1 hafta,
Bakanlar Kurulu Kararının dernek yetkililerine tebliğ edilmek üzere ilgili valiliğe yazılması 3 gün
8.     
İzin Almadan Yardım Toplama, Yardım Toplama
a) Müracaatta bulunan dernek ise kamu yararına çalışan dernek statüsünün de olduğunu, vakıf ise vergi muafiyetine haiz olduğunu gösteren Bakanlar Kurulu Kararının fotokopisi,
b) Yetkili Kurulun konu ile ilgili kararı,
c) Son üç yıla ait faaliyet raporu,
d) Vakıf senedi ya da dernek tüzüğü,
e) 2860 sayılı Yardım Toplam Kanunu'nda belirtilen yardım toplama şekillerinden hangisinin kullanılacağına ilişkin talep ve toplana yardımlarla ne tür çalışmaların yapılacağının açıklanacağı yazı,
Üçer nüsha halinde ilgili valiliklere bir dilekçe ekinde verilir.
Valilikten gelen evrakın incelenip Maliye Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara görüş sorulması 1 hafta,
 
Gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve Başbakanlığa teklif yazılması 1 hafta,
 
Bakanlar Kurulu Kararının dernek yetkililerine tebliğ edilmek üzere ilgili valiliğe yazılması 3 gün
9.     
Faaliyetten Alıkoyma
Mahkeme Kararı
 
10.  
e-dernek kullanıcı şifresinin verilmesi
a) Dernek adına alınmış aktif bir e-posta adresi
b) e-dernek kullanıcısı başvuru formu
5 dakika
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
 hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
 yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
1
Kayıt Düzeltme
1- Dilekçe        
       2- Mahkeme Kararı
 
Bilgi edinme başvuruları 15 gün,                                                                                                                    dilekçe ile başvurulması halinde 30 gün
 
2
Maddi Hata / İdarece Kayıt Düzeltme / Kayıt Tamamlama
                        Dilekçe                                     
Dayanak belgesi istenmemesi halinde 15 gün, dayanak belgesi istenmesi gerektiğinde 30 gün
 
3
Kaydın İdarece İptali
                      1- Dilekçe                                  
Dayanak belgesi istenmemesi halinde 15 gün, dayanak belgesi istenmesi gerektiğinde 30 gün
 
4
Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme
1- Dilekçe 
                                                   2- Mahkeme Kararı                                     
Dayanak belgesi istenmemesi halinde 15 gün, dayanak belgesi istenmesi gerektiğinde 30 gün
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
5
 
Osmanlıca ve Türkçe Yazılı Nüfus Aile Kütüklerinden Nüfus Kaydına İlişkin Bilgi Verilmesi 
 
1- Dilekçe
(Kişinin nüfusa kayıtlı bulunduğu eski il, İlçe, köy veya mahalle adı ile eski cilt, sayfa ve hane nosunun mutlaka belirtilmesi gereklidir.)
2- Vekaletname
(Kişinin adına başkasının başvurması halinde zorunludur.)
3- İl, ilçe nüfus müdürlükleri veya mahkemelerce yazılmış bilgi talebine ilişkin yazı.
5-15 gün
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
6
 
Osmanlıca ve Türkçe Yazılı Vukuat Defterleri, Dayanak Belgeleri ve Özel Kütüklerden Kişilerin Olay Türlerine Göre Bilgi Verilmesi.
 
1- Dilekçe
(Kişinin nüfusa kayıtlı bulunduğu eski il, İlçe, köy veya mahalle adı ile eski cilt, sayfa ve hane nosunun mutlaka belirtilmesi gereklidir.)
2- Vekaletname
(Kişinin adına başkasının başvurması halinde zorunludur.)
3- İl, ilçe nüfus müdürlükleri veya mahkemelerce yazılmış bilgi talebine ilişkin yazı.
5-15    gün
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
  
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
7
Nüfus ve Yaşam İstatistiklerinin     (Nüfus Kütüklerinde Kayıtlı Kişilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Doğum,Ölüm,  Evlenme ve Boşanma) Verilmesi
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu
      2-Dilekçe                                        
15 gün
8
Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanı İstatistiklerinin Verilmesi. (Verilen Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanı Sayılarını Gösterir İstatistikleri İçermektedir.)
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu
   2-Dilekçe                                     
15 gün
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
9
Türk Soylu Yabancıların Kayıtlarının Tutulması
1- Kişinin vatandaşı olduğu Devletin konsolosluğundan aldığı  Türk soylu olduğuna dair belgenin aslı ve noterden tasdikli örneği
 
2- Türk soylu yabancılar için doldurulan “Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tesisine İlişkin Bildirim” formu
 
3- Diploma örneği
(Noterden veya fakülteden tasdik edilmiş)
 
4- Pasaport örneği
(Tercüme edilmiş ve noterce tasdik edilmiş)
 
5- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
(Her iki fotoğrafın aynı olması zorunludur.)
 
6- ikamet tezkeresi fotokopisi
(Fotokopi noterden tasdikli ve okunaklı olmalıdır.)
 
7- Türk soylu yabancılar evli ise evliliğe ilişkin belgenin noterden tasdikli örneği
 
2 Gün
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
 hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                                
  
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
10
Türkiye'de Altı Aydan Fazla İkamet Eden Yabancıların Kayıtlarının Tutulması ile İlgili Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi
1- Dilekçe
2- İkamet Tezkeresi                        
Karşılaşılan sorunun Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesinden itibaren 15 iş günü
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
11
Doğumla Türk Vatandaşı Olup da Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kişilere Mavi Kart Düzenlenmesi
1- Dilekçe  
2- İki Adet Fotoğraf
NOT: Mavi kartın teslimi sırasında başvuru sahibinin yanında geçtiği uyruğu gösterir belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Kimlik belgesi vb.)
1 saat
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
12
Pasaport ve İsim Denklik Belgesi Almak İçin Yapılan Şahsi Başvuruların Karşılanması
1- Dilekçe
30 gün
 
        
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
 belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
İlamlı İcra Takipleri
Avukattan:
Ödenek durumuna göre süre değişmektedir.
1-TC Kimlik Numarası
 2-Serbest Avukatlık Belgesi
 3-Vekaletname
4-Ödeme Yapılacak Banka Bilgisi
5-Başvuru Dilekçesi
2
Tebligatlar
İtiraz Dilekçesi
İlgilinin itiraz dilekçesi alındıktan sonra dosyası 4483 sayılı Kanun gereğince derhal Danıştaya gönderilir.
3
İdari Yargı Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Başvurular
Avukattan:
İstemin tabi olduğu yasal süre
1-Serbest Avukatlık Belgesi
2-Vekaletname
3-Başvuru Dilekçesi
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
 ikinci müracaat yerine başvurunuz.

KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT HAREKAT BİLGİ TOPLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kişilerin KİHBİ bilgi toplama sisteminde var olan kayıtları ile ilgili dilekçeleri
Adı, Soyadı, İşyeri veya ikametgah adresi ve imzası
30 gün içinde
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
 sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
  
 
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
   1
İhbar Şikayet ve Suç Duyuruları
Dilekçe
7 GÜN
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü