Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
ALAÇAM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
(Trafik Tescil Büro Amirliği - Sürücü Belgesi için)
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
 
1
 
 
Yeni Sürücü Belgesi İşlemleri
1-Sürücü Kursu tarafından düzenlenen dosya
2-Sağlık raporunun aslı (Geçerlilik süresi 1 yıldır)
3-Sabıka kaydı olup olmadığına dair belge
4-Diplomanın veya Öğrenim belgesinin kurs tarafından onaylı fotokopisi
5-Üç (3) Adet vesikalık fotoğraf
6-Nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi
7-Kan grubunu belirtir belge
8-Maliye veznesinden alınan sınıfına göre harç makbuzu
9-Sürücü belgesi alacak şahısın bizzat müracaat gerekmektedir.
29/10/2016 tarih ve 676 sayılı KHK’ nın 25 ve 26. Maddeleri gereğince Nüfus Müdürlüklerinde işlem yapılmaktadır.
 
 
2
 
Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkartılması
1-Dilekçe (Samsun dışından alınan sürücü belgeleri belirtilecektir)
2-Nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi
3-Üç (3) Adet vesikalık fotoğraf
4-Kan grubunu belirtir belge
29/10/2016 tarih ve 676 sayılı KHK’ nın 25 ve 26. Maddeleri gereğince Nüfus Müdürlüklerinde işlem yapılmaktadır.
3
Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi
1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi
3-Üç (3) Adet vesikalık fotoğraf
4-Kan grubunu belirtir belge
29/10/2016 tarih ve 676 sayılı KHK’ nın 25 ve 26. Maddeleri gereğince Nüfus Müdürlüklerinde işlem yapılmaktadır.
4
Dış Ülkelerden alınan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi (Tebdil İşlemleri)
1-Şoförler Odasından dosya
2-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tercümesi
3-Sağlık raporu (Geçerlilik süresi 1 yıldır)
4-Sabıka kaydı olup olmadığına dair belge
5-Kan grubunu belirtir belge
6-Üç (3) Adet vesikalık fotoğraf
7-Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi
8-Elçilik mensubu ise hüviyet fotokopisi
9-Sadece KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmemektedir.
10-Yabancı ülkelere ait sürücü belgelerinin geçerliliği sorulur.
29/10/2016 tarih ve 676 sayılı KHK’ nın 25 ve 26. Maddeleri gereğince Nüfus Müdürlüklerinde işlem yapılmaktadır.
 
(Tescil İşlemleri için)
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Yeni kayıt
(faturalı araçlar)
1- EK-46 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge
2- Trafik ve Tescil belgesi düzenlenerek araç sahibine verilir.
06/01/2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile TNB ye verilmiştir.
2
Yeni Kayıt (Trafik Şahadetnameli) Araçlar
1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2- Uygunluk belgesi
3- Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4- ÖTV ödeme belgesi aslı
5- Vatandaşlık numarası
6- Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7- Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası (içerisinde ek-1 formu)
8- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
9- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
06/01/2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile TNB ye verilmiştir.
3
Devir İşlemi
1- Noter satış senedi
2- EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge
3- Tescil belgesi düzenlenerek araç sahibine verilir.
06/01/2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile TNB ye verilmiştir.
4
Nakil Olan Araçlar
1- Noter satış senedi
2- Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3- Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar geri alınır.
4- Yeni Tescil ve trafik belgesi verilir.
06/01/2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile TNB ye verilmiştir.
5
İcra kanalı ile satılan araçların tescil işlemi
1- İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3- Trafik sigortası
4- Trafik belgesi (muayenesi bitenler için)
5- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
6- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
7- Yeni Tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
30 dakika
6
Veraset İntikali yoluyla yapılacak Tescil İşlemi
1-Veraset İlamı ilgili Mahkemeden
2- Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6- Vatandaşlık numarası
7- Yeni Tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır
9- 2 adet Araç Trafik Tescil ve müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10- Varislerden birinin veya kanuni vekilinin müracaatı halinde hisse oranına göre tescil işlemi yapılarak diğer hissedarlara tebliğ gönderilir.
30 dakika
7
Yabancı Uyruklu kişiler adına Araç Tescili
1- Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
2- Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
30 dakika  
8
Yabancı uyruklu kişiler adına araçların yurdumuzu terk işlemi tescili
1- MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
2- Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Araca ait plakalar
4- Araca ait tescil ve trafik belgeleri
5- Dilekçe
6- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
30 dakika
9
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde ikinci el araç alımı
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c) Tescil ve Trafik Belgeleri
d) Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2.el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Noter satış senedi
c) Tescil ve Trafik Belgeleri
d) Plakalar
e) Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
30 dakika
10
Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına geçici belge verilmesi
1- Araç sahibi veya kanuni vekilinin dilekçesi
2- Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesi, geçici koruma kimlik belgesinin aslı ve tasdikli örneği
3- Yabancı araç tescil belgesinin aslı veya yeminli tercüman tarafından yapılan tasdikli Türkçe tercümesi
4- Yabancı tescil plakası
5- 1 adet tescil dosyası
6- 3 adet Ek formu
7- Zorunlu mali sorumluluk sigortası
8- Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen geçici giriş yol belgesi Ek-49/A
9- Geçici korumu kimlik belgesinin fotokopisi (belgenin aslı görülecektir)
10- Ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi
11- 492 sayılı kanun gereğince 2015 Yılı için 205,30 TL harç bedelinin yatırıldığına dair belge
30 dakika
11
Ünvan değişikliği- Ad, Soyad değişikliği
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
3- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
6- Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (şahıslar için)
7- Ticaret sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler için)
30 dakika
12
Araçlarda Renk değişimi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
30 dakika
13
Araçlarda LPG dönüşümü
1- Fatura
2- Montaj Tespit Raporu
3- İmalat Yeterlilik Belgesi
4- Karayolu Uygunluk Belgesi
5- Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
6- Dilekçe
7- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8- Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
30 dakika
14
Belge Yenileme (Yıpranma)
1- Yıpranan tescil ve trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2- Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5- Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
30 dakika
15
Motor veya Şase değişimi
1- Dilekçe
2- Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler
3- Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirileceğine dair firmanın yazısı
4- Teknik belge-plan proje
5- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
6- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
7- Eski trafik ve tescil belgeleri
8- Muayene istasyonunca tespit yaptırılır
1 saat
16
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescili
1- Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır
2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3- Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4- Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz
30 dakika
17
Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile plaka zayii
1- İlgi polis merkezinden zayi olduğuna dair müracaat
2- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
3- 1 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Muayene İstasyonundan motor şase tespiti  (Muayene)
6- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
15 dakika
18
Trafikten çekme işlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5- Plakalar getirilecek
6- Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
30 dakika
19
Hurdaya ayırma işlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
5- Plakalar getirilecek
6- Eski trafik ve tescil belgeleri getirilecek
7-Otomobil ve kamyonetler ÖTA Alım merkezlerine teslim edildiğine dair bertaraf formu
8- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler
30 dakika
20
5838 Sayılı yasa kapsamında hurda işlemi
1- Dilekçe
2- Ek-1 formu
3- Eski plaka ve araca ait ruhsatlar
4- Mevcut olmayanlar araçlar için ilgili vergi dairesinden 1/4 ödendiğine dair yazı
5- Mevcut olan araçların MKE merkezlerine teslim edilmesi için yazı ve ruhsat araç sahibine verilir ve araç sahibi tarafından teslim edildiğine dair yazı beklenir.
1 saat
21
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye çevirme
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği ve ilişik kesme yazısı
5- Gayrı ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
30 dakika
22
(A) Geçici Trafik Belge ve Plakası
1- Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan edilen dilekçe
2- İki adet geçici trafik belgesi
3- Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
4- Harç makbuzu
5- Garanti belgesi
6- Trafik sigortası
 
30 dakika
23
(B) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- ÖTV Ödeme Belgesi aslı
4- Harç makbuzu
5- Aracın faturası-trafik şahadetnamesi - noter satış senedi
30 dakika
24
(C) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- Aracın satın alındığı belge
4- Harç makbuzu
30 dakika
 
(Belgelendirme Büro Amirliği)
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
“Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi” Verilmesi
1- Satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe
2- 2 adet fotoğraf
3-35.70 TL Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılacak harç makbuzu
4- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
5- Vergi Dairesinden alınacak Vergi Borcu Yoktur Belgesi
Evrakların eksiksiz ibraz edilmesi halinde
30 dakika
2
“Mermi Belgesi” Verilmesi
1-Dilekçe
Evrakların eksiksiz ibraz edilmesi halinde
7 GÜN
3
“Silah Nakil Belgesi” Verilmesi
1-Dilekçe
Evrakların eksiksiz ibraz edilmesi halinde
3 GÜN
 
                     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
İlçe Kaymakamlığı
İsim
Kenan BIYIK
İsim
Oğuz Alp ÇAĞLAR
Ünvanı
Emniyet Amiri
Ünvanı
Kaymakam
Adres
Alaçam İlçe Emn.Müd.V.
Adres
Alaçam Kaymakamlığı
Telefon
0 (362) 622 07 02
Telefon
0 (362) 622 00 21
Faks
0 (362) 622 10 09
Faks
0 (362) 622 03 70
e-posta
 
e-posta
alacam@samsun.gov.tr
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü