Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Asarcık İlçe Emniyet Amirliği Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş

 

ASARCIK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
(Trafik Tescil Büro Amirliği) 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
(Sıfır Araçlar İçin)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yeni Kayıt
 
1-Sahiplik belgesi (Fatura, Gümrük şahadetnamesi, Tasfiye kuruluş satışına istinaden düzenlenen belgeler, icra -mahkeme kararları, Resmi Makamlarca düzenlenen satış kararları)
2- Karayolları Uygunluk belgesi aslı,
3- Gümrük Trafik Şahadetnamesi, (İlgili Tescil Bürosuna hitaben ayrılmış olan Trafik nüshasına istinaden yazılmış olacak ve mükellef nüshası ile karşılaştırılarak tescil dosyasına konulacak)
4-Araç sahibinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı.
5-Özel tüketim vergisi (ÖTV) makbuzu aslı ve fotokopileri,
6- Araç üzerinde teknik değişiklik yapılmış ise Makine Mühendisince hazırlanmış olan ve proje Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünce onaylandıktan sonra Teknik muayeneye gönderilir.
7- Zorunlu Mali zorunluluk sigortası.
8- Tescil Dosyası ( Ek 1 formu)
TÜZEL KİŞİLER ADINA;
1- Ticaret Sicil gazetesi,
2-Şirket yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiğine ilişkin belge ve imza sirküsü,
3-Ticaret odası sicil kaydı,
30 Dakika
2
Devir işlemleri
1- Sahiplik belgesi ( Noter satış senedi, tescil belgesi )
2-Alıcı veya noterden vekaletname düzenlenerek yetkili kılınan kişinin, tescil memuru önünde imzalayacağı iki adet EK-1 Formu (vekaletname aslı ve fotokopisi)
3- Trafik belgesi,
4- Satın alanın nüfus cüzdanı( TC no yazılı olmalı veya sürücü belgesi,)
5-Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası.
6- Fenni muayene,
15 Dakika 
3
Nakil İşlemleri
1- Sahiplik belgesi (Noter satış senedi -Alıcının noterde beyan etmiş olduğu iş veya ikamet adresinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna müracaat edilir- tescil belgesi )
2- Tescil Dosyası (Ek 1 Formu)
3- Önceki tescil plakasına ait trafik belgesi ve plakaları,
4- Fenni muayene,
5- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası.
6- Satın alanın nüfus cüzdanı( TC no yazılı olmalı veya sürücü belgesi,)
15 Dakika 
4
Belge yenileme
1- Sahiplik belgesi,(tescil belgesi)
2- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası,
3- Dilekçe,
4- Fenni muayene.
10 Dakika 
5
Trafikte Çekme
1-Sahiplik belgesi ( Tescil belgesi),
2-Tescil ve trafik belgesi,
3- Vergi Dairesinden Borcu yok yazısı,
4-Trafikten çekme işlemi için dilekçe,
5-Plakaları
15 Dakika 
6
Hurda İşlemleri 
1-Sahiplik belgesi ( Tescil belgesi),
2-Tescil ve trafik belgesi,
3- Vergi Dairesinden Borcu yok yazısı,
4-Dilekçe (Kanuna göre yazılmış)
5-Plakaları,
15 Dakika 
 
 
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
(Sürücü Belgesi Başvurusunda istenen belgeler)
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Sürücü belgesi ilk müracaat
1-Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğünden alınan sertifika,
2-Sağlık kurulu raporu  (1 yıl geçerlidir.)
3-Sabıka kaydı. (1 yıl geçerlidir.)
4-Öğrenim Belgesi (Diploma, Tasdikname, Görev yazısı vb.)
5-Sürücü Belgesi Harç Makbuzu,
6-Sürücü Belgesi Müracaat Formu ve Motorlu Taşıt Sür. Kurs. Mür. formu,
7-Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğüne müracaat formu,
8-Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinden alınan sürücü belgesi dosyası, (Trsf -1, Örnek 5 formu)
9-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
10-3 (üç) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Kan grubunu belirtir belge,
12- Şahıs yabancı uyruklu ise ikamet tezkeresi ve fotokopisi.
13- Kurs dönem listesi.
Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.
30 Dakika 
2
Sürücü belgesi fark işlemleri
1- Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğünden alınan sertifika
2- Sağlık kurulu raporu  (1 yıl geçerlidir.)
3- Sabıka kaydı. (1 yıl geçerlidir.)
4- Öğrenim Belgesi ( Diploma, Tasdikname, Görev yazısı vb.)
5- Sürücü Belgesi Harç Makbuzu,
6- Sürücü Belgesi Müracaat Formu  ve Motorlu Taşıt Sür. Kurs. Mür. formu,
7-Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğüne müracaat formu,
8- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinden sürücü belgesi dosyası, (Trsf -2, Örnek 5 formu)
9- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, eski sürücü belgesi aslı,
10- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,)
11- Kan grubunu belirtir belge,
12- Şahıs yabancı uyruklu ise ikamet tezkeresi ve fotokopisi.
13- Kurs dönem listesi.
14- Eski Sürücü Belgesi.
      Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.
30 Dakika
3
Sürücü belgesi zayii -yenileme işlemleri
1- Dilekçe,
2- 4 adet vesikalık fotoğraf,
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ( TC Kimlik numaralı)
5-Örnek 5 formu (GBT),
6-Eski sürücü belgesi (yıpranma, ad soyadı değişikliği için başvuruda),
7- Evlenme cüzdanı fotokopisi,
8- Boşanma, ad soyadı değişikliğine dair mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
9- Şahsın fiziksel durumundan şüphe halinde tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılır,
10- İlk sürücü belgesini başka bir tescil kuruluşundan almış ise, sürücü belgesi zayii ve yenileme işleminin yapılıp yapılmayacağı ilgili tescil kuruluşundan sakınca yazısı ile sorulur.
11- Gelen cevaba göre işlem yapılır.
30 Dakika
4
Türk ve Yabancı Kişilerin Dış Ülkelerden Alınmış Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi
1- Yabancı sürücü belgesinin aslı,
2- Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi,
3- Şoförler Cemiyetinden sürücü belgesi dosyası,
4- Sağlık Kurulu (heyet) raporu,
5- 3 adet vesikalık fotoğraf,
6- Türk vatandaşı ise Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
7- İkamet Tezkereli ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi,
8-Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi,
9- Kan grubunu belirtir belge,
10-KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenilmemektedir,
11-1996 tarihli yabancı sürücü belgelerinin karşılıklarını belirtir genelgede karşılığı olanlar değiştirilecek, karşılığı olmayanlar konsolosluklar veya temsilciliklerle yazışma yapılır.
12- Sabıka kaydı,
13- Sınıfına göre Maliye harç makbuzu,
14- Dilekçe
 
30 Dakika
 
   
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz
     belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine
     ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Asarcık İlçe Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Asarcık Kaymakamlığı
İsim
Cengiz METİN
İsim

Fatih İZMİR
Ünvanı
İlçe Emniyet Amir V.
Ünvanı
Kaymakam
Adres
Asarcık İlçe Emniyet Amirliği
Adres
Asarcık Kaymakamlığı
Telefon
0362 791 30 40
Telefon
0362 791 22 21
Faks
0362 791 30 55
Faks
0362 791 22 32
e-posta
 
e-posta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü