Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ondokuz Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standratları Tablosu

Giriş

19 MAYIS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
(Sürücü Belgesi İşlemleri)
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
 
Sürücü Belgesi İlk Müracaat
1-Sürücü belge dosyası  
2-Milli Eğitimce hazırlanmış ve onaylanmış sınıflara göre sertifika
3-Sabıka kaydı
4-Dr.Raporu
5-Sınıfına göre Vergi Dairesinden harç makbuzu alınması
6- A 1- A 2 – F – H, 17 yaşını, B–G 18 yaşını, C-D-E, 22 yaşını bitirmiş olması 
7-Bayanlara soyadı değişikliği olmuş ise evlenme cüzdanının fotokopisi
8-Diplomaların aslı
9-Nüfus Cüzdanının aslı
10-Kan grubu belgesi
11-Parmak izi alınması
20 dakika
 
 
2
 
Fark Sürücü Belgesi Alma
1-Sürücü belgesi dosyası
2-Milli Eğitimce hazırlanmış ve onaylanmış sınıflara göre sertifika
3-İlk sürücü belgesi
4-İlk sürücü belgesinin alındığı yerden sakınca yok yazısı
5-Savcılık kaydının alınmış olması
6-Doktor raporu
7-Vergi dairesinden harç makbuzu alınmış olması
8- A 1- A 2 – F – H, 17 yaşını, B–G 18 yaşını, C-D-E, 22 yaşını bitirmiş olması
9-Öğrenim şartının tutmuş olması
10-Diplomaların aslı (Öğrenim belgesi)
11-Nüfus Cüzdanı aslı
12-Kan grubu kartı olması
13-Parmak izin alınması
20 dakika
3
Yabancı Ülke Sürücü Belgesi değiştirme
1-Noter tasdikli tercüme
2-Şoförler odasından dosya
3-Sabıka kaydı
4-Doktor raporu
5-Vergi Dairesinden sınıfına göre harç makbuzu
6-Yabancı ülkeden alınmış sürücü belgesinin aslı 
7-Nüfus Cüzdanının aslı ile şahsın kendisinin müracaat etmesi
8-Kan Grubu kartı alması
9-Parmak izi
10-İkili anlaşma olmayan ülkelerde sürücü belgesinin doğruluğu hakkında yazışma yapılması
20 dakika
4
Zayi ve Yıpranmadan Değişme
1-Dilekçe
2-Şahsın parmak izinin alınması
3-Başka illerden adına alınan sürücü belgelerini değiştirirken Pol-Net ortamında sorgu yapılıp cevabının alınması
4-Pol-Net ortamında güncellenmesi
20 dakika
 
 
(Araç Tescil İşlemleri)
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
 
Yeni Kayıt (Faturalı) araçlardan istenen belgeler
1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi
2-Uygunluk Belgesi
3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4-ÖTV Ödeme belgesi aslı
5-T.C Kimlik numarası
6-Şoförler odasından Yeni Kayıt Dosyası
Not: Araç şirket adına alınmış ise, bunlara ilaveten
1-Ticaret odası Sicil Kayıt Sureti
2-İmza sirküleri ibraz edilecektir
 
25 dakika
 
 
2
 
Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) araçlardan istenen belgeler 
1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2-Uygunluk Belgesi
3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  
4-ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
5-T.C Kimlik numarası
6-Şoförler odasından yeni kayıt dosyası
25 dakika
3
Kendi adına nakil ve noterden plaka değişikliği talep edilen durumlarda istenilen belgeler
1-Zorunlu Mali Sorumluluk sigorta poliçesi
2-Araca ait eski trafik belgesi ve plakalar
3-T.C Kimlik numarası
4-Şoförler odasından karton dosya ve Ek-1 formu
5-Aracın muayenesi, yoksa muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.  
 
25 dakika
4
Belge Yenileme (Yıpranma)
1-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
2-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
3-Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
 
15 dakika
5
İcra Kanalı ile satılan araçların tescil işlemleri  
1-İcra Müdürlüğü, Vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-Muayene süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5-T.C Kimlik Numarası
Not: Tescilsiz araçların üç (3) ay, tescilli araçların bir (1) ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır 
Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b)İmza Sirküleri ibraz edilecektir 
25 dakika
6
Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde istenen belgeler
1-Veraset İlamı (İlgili Mahkemeden)
2-Veresat İntikali Yönünden Borcu Yoktur Belgesi (İlgili Vergi Dairesinden)
3-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler Adına)
5-Araca ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6-T.C. Kimlik Numarası
7-Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9-Varislerin Kendisi veya Kanuni Vekilleri veya varislerden herhangi biri müracaat edeceklerdir
 
20 dakika
7
Ünvan değişikliği-Ad, Soyad değişikliği
1-İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2-Dilekçe
3-Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden vukuatlı Nüfus Örneği
4-Araç Sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili Nüfus Müdürlüğünce düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Pol-Net ortamında sorgulanabilmesi halinde, Nüfus Müdürlüğünden Belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır. (Şahıslar için)
20 dakika
8
Araçlarda LPG dönüşümü
1-Fatura    
2-Montaj Tespit Raporu
3-İmalat Yeterlilik Belgesi
4-Karayolu Uygunluk Belgesi
5-Muayenesi olsa bile tekrar muayene yaptırılır
6-İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
7-Eski Tescil ve Trafik Belgeleri getirilecek
20 dakika
9
Araçlarda renk değişikliği
1-Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2-İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Karayolları Muayene İstasyonunda Renk Tespiti Yaptırılacak
25 dakika
10
Tescil belgesi ve Trafik belgesi ile plaka zayii
1-Bir Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2-Dilekçe
3-Motorlu Araç Trafik Belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçerlilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir
4-Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
25 dakika
11
Trafikten çekme işlemi
1-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2-İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5-Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ve Plakalar Getirilecek
20 dakika
12
Hurdaya ayırma işlemi
1-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2-İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5-Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ve Plakalar Getirilecek
25 dakika
 
 
(Belgelendirme Büro Amirliği)
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatname Belgesi
1-Kaymakamlık Makamından havaleli Dilekçe
2-Dr.Raporu(Aile Hekimliğinden aklen, ruhen, bedenen engel hali yoktur ibaresi olacak)
3-Sabıka Kaydı(C. Başsavcılığından arşiv kayıtlı olacak)
4-6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm)
5-Vergi Dairelerine yatırılacak Yivsiz tüfek harcı bedeli makbuzu (Makbuzlar 1. suret, imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olacak)
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
7-İkametgah ilmuhaberi
Başvuru işlemi ortalama 3-5 dakika içinde tamamlanır.
Yivsiz Tüfek Ruhsatı  müracaat tarihinden itibaren yoğunluğa göre 10 gün içinde tanzim edilir.
 
 
2
 
Havai Fişek gösterisi yapma talebi
1-(A) sınıfı ateşleyici belgesi fotokopisi
2-Sorumlu şahsın kimlik fotokopisi
3-87/12028 karar sayılı tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ettiği noter tasdikli taahhütname fotokopisi (kullanacak olan kişi adına)
4-Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi(şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına düzenlenecektir).
5-İtfaiye Müdürlüğü tarafından tanzim olunacak teknik rapor.(dilekçe ile müracaat edilerek istenilecektir.)
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanır.
Havai fişek gösterisi oluru 2 gün içinde alınarak müracaat sahibine cevap verilir.
 
  Başvuru  esnasında  yukarıda  belirtilen  belgelerin dışında  belge istenilmesi  veya başvuru eksiksiz belge
ile  yapıldığı  halde,  hizmetin   belirtilen  sürede  tamamlanmaması  durumunda  ilk  müracaat  yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri
19 Mayıs İlçe Emn. Müd.
İkinci Müracaat Yeri
19 Mayıs Kaymakamlığı
İsim
Ahmet KUYU
İsim
Yavuz GÜNER
Ünvanı
19 Mayıs İlçe Emn. Müdür V.
Ünvanı
19 Mayıs Kaymakamı 
Adres
Yükseliş Mah. Atatürk Bulvarı No: 281 19 Mayıs Samsun
Adres
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:2 19 Mayıs Samsun
Telefon
0 (362) 5112424
Telefon
0 (362) 5113100
Faks
0 (362) 5112011
Faks
0 (362) 5112027
e-posta
19mayis@egm.gov.tr
e-posta
info@19mayis.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü