Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Giriş

 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Can Güvenliği Silah Taşıma Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
1 AY
2
Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
Bu belgelere ilaveten;
Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
Kuyumcu ve sarraflar: Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.
Adi ortaklık söz konusu ise noterce tanzim edilmiş adi ortaklık sözleşmesi (Noter tasdikli olacaktır.)
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri
Adi ortaklık söz konusu ise yapılan işten dolayı faal vergi mükellef kaydı olduğunu gösterir, her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte belirtildiği Vergi Dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Adi ortaklık söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte gösterildiği oda kayıt belgeleri (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri: Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden: İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi,
Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış müracaatçının açık kimliğini belirtir, mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)
Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
Yıllık satış tutarı (ciro): Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarı ile işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır), Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.
Kar zarar cetveli ve bilanço yazısı (Müracaat tarihi itibari ile bir yıl geriye dönük bağlı bulunduğu vergi dairesinden imza ve mühürlü olacaktır).
Müracaat tarihi itibari ile bir yıl öncesine ait cirosunu belirten vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Ruhsat talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri  (Noter tasdikli olacaktır.)
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığı veya genel müdür ve yardımcılığı görevlerinden ayrılıp ayrılmadığını belirten Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da belirten ortaklık teyit belgesi.
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri
 “KOLLEKTİF ŞİRKETLER” İLE “ ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER” kapsam dışındadırlar.
Arazi sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
Sürü sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
Müteahhitler: İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi (Kurum başlıklı tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır). İş durum belgelerinde işin en az % 70’i bitmiş olacak, İş bitirme belgelerinde müracaat tarihi itibari ile iş bitirme tarihi üzerinden bir yıl geçmemiş olacaktır, ferdi olarak alınan iş durum belgeleri fotoğraflı ve mühürlü olacaktır).
Yaptığı işten faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösterir ortaklık teyit belgesi.
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri
Akaryakıt istasyonu sahipleri: Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir, tasdik ana bayii tarafından yapılıyor ise ana firma ve yetkilisinin isimleri açıkça belirtilecektir.)
İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır).
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.
Ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopileri
Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar: İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
İş sahiplerinden, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SGK yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden, İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
Poligon sahipleri:
İş sahiplerinden; İşletme ruhsatı fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden, İş sahiplerinden istenen belgeler,
İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
Müze ve anıtları koruyan bekçiler: Kişi/kurumun yazılı müracaatı, Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri, Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı,
Arıcılık yapanlar: Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, Kovan adedini belirten il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 100 Adet fenni kovan, 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek), Arıcılığın meskûn yerler dışında gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler: Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Oda kayıt belgesi, İş sahibinin yazılı müracaatı, Depo izin belgesi fotokopisi,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar: Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
Dövize ilişkin işlem yapanlar: Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
Avukatlardan: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,
Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi, Vergi dairesi yazısı,
Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri: Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun görev yazısı ve Görevle ilgili seçim tutanağı,
En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,
En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,
1 AY
3
Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
6-Görev belgesi (Kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış,
15 GÜN
4
Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
6-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge (Emeklilik Onayı) veya emekli kimlik kartı fotokopisi.
7-Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı.
Emekli kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra altı ay içinde silah ruhsatı için müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken doktor raporu istenmez, ancak; emekli olduktan altı ay sonra müracaat edilmesi halinde ise silah ruhsatı için gerekli tüm belgelerin (doktor raporu) ve vergi borcu yazısının istenmesi gerekmektedir.
15 GÜN
5
Bulundurma Silah Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile vergi levhasının fotokopisi (asılları kontrol için ibraz edilecektir), ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir. Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde işyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiler hakkında, bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumların da görüşüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince mahallinde sonuçlandırılacaktır.
NOT: Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.
15 GÜN
6
Özel Güvenlik Bulundurma/Taşıma Silah Ruhsatı
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi.
2-Silahlı özel güvenlik izin belgesi ve komisyon kararı (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
3-Görevlendirme yazısı ve görevlendirilen kişinin Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
4-Ticari sicil gazetesi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
5-Noterden kurum adına imzaya yetkili olduğuna dair belge.
5 GÜN
7
Silah Nakil Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi ve ekinde ruhsat fotokopisi.
2-Özel Güvenlik Kurumunun yetkilisi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi
4 SAAT
8
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı talep eden kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğünce açılan sınavı kazanmaları halinde;
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
1 AY
9
Yivli Tüfek Ruhsatnamesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (5) adet eklenecektir.)
5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
Taşıma ruhsatı talep eden kişilerden; yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin ve avlanma izin belgesinin fotokopileri (asılları kontrol için ibraz edilecektir.)
15 GÜN
10
Mermi Satın Alma Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.
2-Özel Güvenlik Kurumunun Yetkilisi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi.
4 SAAT
11
A- 1.Grup Perakende Av Malzemeleri Alım Satım İzin Belgesi
 
B- Satıcılık (Bayilik) Belgesi
 
C- Mermi Satış İzin Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (satmak istediği av malzemelerinin ismi ve işyerinin adresi açık olarak belirtilecek, Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Bulundurmasında ve Satmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı olmadığına” dair sağlık raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir).
4-2521 ve 6551 sayılı Kanunlar ile 92/165 sayılı genelge emirlerine uymayı taahhüt ettiğini belirtir noter onaylı taahhütname.
5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (İşyeri adresi açık olarak yazılacaktır).
6-İşyerinin kendi mülkiyetinde olduğuna dair belge (Tapu) veya Kira kontratı (Noter Onaylı).
7-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (8) adet vesikalık fotoğraf.
1 AY
12
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113. maddesinde belirtilen şartlara uygun olacak, Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-Depolama izin belgesi.
3-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.
4-Taahhütname (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecektir.)
5-Beyanname.
6-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
 
Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan ve durumunun güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi tanzim edilir.
1 AY
13
Patlayıcı Madde Depolama İzin Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hali hazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı.
3-İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı.
4-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi.
5-İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri.
6-3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı.
7-İşyerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi.
8-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge (Kira Sözleşmesi).
9-İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki.
10-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi.
11-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni.
12-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge.
13-İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge.
 
Bu belgelere istinaden Valilik Makamınca verilen inşaat iznine müteakip;
Depolama izninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir.
Depolama izni;
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-Patlayıcı madde deposunun 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor.
3-Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni.
4-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi.
5-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).
1 AY
14
Gezici Patlayıcı Madde Depolama İzin Belgesi
 
1-Gezici depo kurmak isteyenlerin, Tüzüğün 96.maddesi gereği aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Depo Yapım İzni almak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi.
Yapım iznine esas teşkil etmek üzere projelerin sadece bir takımı İl Emniyet Müdürlüğündeki dosyasında muhafaza edilecek, diğer takımı talep sahibine iade edilecektir. Projeler üzerinde depo sahibinin adı veya ünvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır.
Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen sütreye ilişkin Ek 5 sayılı çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
3-Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge.
Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinin (D) bendinde gösterilen uzaklıklar içinde kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge (tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yer (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.
4-Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
Bu belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği (belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe yazılı olarak talep sahibine bildirilir.
Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depoların çevresine taş veya beton duvar çekilmesi zorunluluğu bulunmamakta, depodan 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi yeterli olmaktadır. Ancak, sismik petrol aramalarında kullanılacak gezici depolarda (Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 10 tonluk gezici depolarda) arama süresince güvenlik uzaklıklarına uyulması ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması (bekçi bulundurulması, kuru otların temizlenmesi vs.) şartıyla dikenli tel çekme şartı da aranmaz.
 
Gezici depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir.
Depo Yapım İznini müteakip; Depolama İzninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir:
1-Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor.
2-Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu.
3-Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.
1 AY
15
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği başvuru dilekçesi (Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)
2-Depolama İzin Belgesi.
3-Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
4-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.
5-İhtiyaç Raporu.
6-Taahhütname.
7-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.
8-İşe Dair Belge (Maden ruhsatı, sözleşme vb.).
9-Depo Muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise).
10-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
11-Eski İzin Belgesinin Aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde).
12-Beyanname.
13-İlk müracaatlarda ve isim değişikliklerinde Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tasdikli olacak veya fotokopisi ile birlikte aslı kontrol için ibraz edilecektir).
1 AY
16
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
1-Adaylar İl Emniyet Müdürlüğüne Yönetmelikte belirtilen (Ek-2) formu ile müracaat edecekler.
2-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
3-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.
4-Öğrenim durumunu gösteren belgesi (Noter tasdikli olacak veya fotokopisi ile birlikte aslı kontrol için ibraz edilecektir).
5-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına sağlık raporu.
15 GÜN
 
           
                   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Samsun İl Emn. Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Samsun Valiliği
İsim
Vedat YAVUZ
İsim
Hasan ÖZTÜRK
Ünvanı
Samsun İl Emniyet Müdürü
Ünvanı
Samsun Vali Yrd.
Adres
Denizevleri Mh. Adnan Menderes Bulvarı 1.Kısım No:35 Atakum/Samsun
Adres
Kale Mah. Fuar Cad. İlkadım/Samsun
Telefon
0 (362) 311 30 90
Telefon
0 (362) 431 64 75 – 78
Faks
0 (362) 230 84 21
Faks
0 (362) 431 64 77
e-posta
e-posta
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü