Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat İşlemleri

Giriş
SİLAH RUHSATI İŞLEMLE
 

 
Bulundurma Ruhsatı Verilmesi:
 
 
Madde 4--(Değişik: 02.12.1999 99/13749 4.Md) Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (EK-l)’ deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.
Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.
 
 
 
Taşıma Ruhsatı Verilmesi:
 
 
 
Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.
Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.
 
Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi:
Madde 7-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 6.Md., 01.05.2002 2002/4158 Md.1)
İl valileri;
 
 
a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.
 
 
Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.
Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.
 
6136 Sayılı Kanunun Ek-1.Maddesi
A)-Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutuk evleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
B)-Öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, dernekler veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak yapılan grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
C)-Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
 
ATEŞLİ SİLAHLAR TAŞINMAZ.
 
(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde, 6136 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 1, 2, 3 ve 4numaralı bentlerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerde güvenlik için görevli bulunan polis ve jandarma personeli,
( C ) bendinde sayılan yerlerde, bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis, jandarma ve T.B.M.Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.
 
 
(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin taşıma ruhsatları, yönetmeliğin 16. maddesinin (j) bendi gereğince bulundurma ruhsatına dönüştürüldüğü ve bir daha kendilerine, yeni edinecekleri silah dahi olsa, taşıma ruhsatı verilemez.
 
Taşıma veya Bulundurma ruhsatlarının geçerliliği, onay tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olup, Maliye Bakanlığının o yıl için belirlediği silah taşıma veya bulundurma harcı alınmak şartıyla, her 5 (beş) yılda bir yenilenir.***
 
Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı:
Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
 
Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerin 16.maddede belirtilen bentlerden herhangi birine düşmeleri halinde, ruhsatları iptal edilir bu kişilerin yeni müracaatları kabul edilmez.
7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince 6 (altı) ay içerisinde devir işlemleri tamamlaması hususunda tebligat yapılır, yapılan tebligata rağmen silahlarını devretmeyenlerin silahları, aynı madde gereğince, gerekli adli işlemin yapılması için adliyeye teslim edilir ve söz konusu silahların TCK. 36. maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verilir.
 
Taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip kişilerin vefatı halinde, veraset ilamında kayıtlı bulunan verasetçilerinin birinin adına ruhsata bağlatılır.
 
 
 
Ruhsatlı Silahların Devri:
 
Kanunun 11. maddesinin (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hatıra(armağan) silahlar hariç olmak üzere, silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip kişiler, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını, satış veya hibe yolu ile devredebilirler veya Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.
Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.
MKE. Kurumundan silah satın alma talebi ve İl Makamın onayına istinaden tanzim edilerek kendisine verilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi ile satın aldığı silahı yönetmelik maddesi gereğince, 60 (atmış) gün içerisinde ruhsata bağlatmak zorunluluğu bulunduğundan belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılmaktadır.
 
 
 
Satın Alınabilecek Silah ve Mermi Miktarı:
 
Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla iki yüz adet mermi satın alınabilir.
 
 
Ruhsat sahiplerinin müracaatları halinde, İl Makamından alınan bir onayla, mevcut bayilerden 200 (iki yüz) adet mermi satın alması için Mermi Satın Alma belgesi verilir. Bu belge İl Makamının onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olup, her yıl müracaatlar 01/01—31/12/… tarihleri arasında kabul edilir.
 
Taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip kişiler, İl Makamından silah nakil belgesi almak koşuluyla, ruhsatlarına kayıtlı bulunan silahlarında meydana gelecek arızalarının tamir veya tadilat için açık adresleri belirtilen, İlimiz merkezinde ve ilçelerimiz merkezinde mevcut bulunan silah tamir yerlerine müracaat ederek, yönetmelikte belirtilen basit tamiratları yaptırabilirler.
 
Vefat Halinde Yapılacak İşlemler:
Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir.
 
 
 
EK-2
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
RUHSAT İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
S.N.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Can Güvenliği Silah Taşıma Ruhsatı
1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir.)
1 AY
Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı
1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
 
2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
 
3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
 
4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir.
 
Bu belgelere ilaveten;
 
 • Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
 •  
 • Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
 •  
 • Kuyumcu ve sarraflar: Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
 
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feregatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
 
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.
 
Adi ortaklık söz konusu ise noterce tanzim edilmiş adi ortaklık sözleşmesi (Noter tasdikli olacaktır.)
 
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.
 
Adi ortaklık söz konusu ise yapılan işten dolayı faal vergi mükellef kaydı olduğunu gösterir, her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte belirtildiği Vergi Dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
Adi ortaklık söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak her ortağın ayrı olarak ve tüm ortakların birlikte gösterildiği oda kayıt belgeleri (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
 • Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri: Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
 
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden: İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi,
 
 • Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış müracaatçının açık kimliğini belirtir, mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)
 •  
 • Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
 •  
 • Yıllık satış tutarı (ciro): Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarı ile işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır), Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.
 
Kar zarar cetveli ve bilanço yazısı (Müracaat tarihi itibari ile bir yıl geriye dönük bağlı bulunduğu vergi dairesinden imza ve mühürlü olacaktır).
 
Müracaat tarihi itibari ile bir yıl öncesine ait cirosunu belirten vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Ruhsat talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
 
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)
 
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığı veya genel müdür ve yardımcılığı görevlerinden ayrılıp ayrılmadığını belirten Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da belirten ortaklık teyit belgesi.
 
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.
 
“KOLLEKTİF ŞİRKETLER” İLE “ ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER” kapsam dışındadırlar.
 
 • Arazi sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
 •  
 • Sürü sahipleri: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi (gerçek usulle vergi yazısı), Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
 •  
 • Müteahhitler: İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi (Kurum başlıklı tarih,sayı, imza ve mühürlü olacaktır). İş durum belgelerinde işin en az % 70’i bitmiş olacak, İş bitirme belgelerinde müracaat tarihi itibari ile iş bitirme tarihi üzerinden bir yıl geçmemiş olacaktır, ferdi olarak alınan iş durum belgeleri fotoğraflı ve mühürlü olacaktır).
 
Yaptığı işten faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacak, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
 
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösterir ortaklık teyit belgesi.
 
Ortakların tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.
 
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri: Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir, tasdik ana bayii tarafından yapılıyor ise ana firma ve yetkilisinin isimleri açıkça belirtilecektir.)
 
İşyeri ruhsat fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Yaptığı işten dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair işe başlama tarihinin de belirtildiği vergi dairesi yazısı (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır, ortaklık veya şirket söz konusu ise vergi dairesi yazısı da ortaklık veya şirket olarak tanzim edilecektir).
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Noter veya Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)
 
Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak oda kayıt belgesi (tarih, sayı, imza ve mühürlü olacaktır.)
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu (imzaya yetkili) ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır).
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ve sorumlu ortak sayısı ikiden fazla ise diğer sorumlu ortakların feragatlarına ilişkin karar defteri fotokopisi (Noter tasdikli olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir).
 
Ortaklık veya şirketten dolayı verilmiş olan bir ruhsatın yenilenmesi durumu söz konusu ise son beş yıl içerisinde şirketin sorumlu ortaklığından ayrılıp ayrılmadığını gösterir Sanayi ve Ticaret Odası yazısı.
 
Ortaklık veya şirket söz konusu ise Sanayi ve Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınacak imzaya yetkili ortakların son durumlarını da gösteren ortaklık teyit belgesi.
 
Ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopileri.
 
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar: İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
 
İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
 
 • Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
 
İş sahiplerinden, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SGK yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
 
Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
 
Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden, İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
 
 • Poligon sahipleri:
 
İş sahiplerinden; İşletme ruhsatı fotokopisi, Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, İmza sirküleri, son beş yıl içerisinde ortaklıktan ayrılıp ayrılmadığına dair ticaret odasından yazı (ruhsat yenilenme talebinde bulunan şirket ortaklarından istenir.),
 
Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden, İş sahiplerinden istenen belgeler,
 
İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
 
 • Müze ve anıtları koruyan bekçiler: Kişi/kurumun yazılı müracaatı, Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri, Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı,
 •  
 • Arıcılık yapanlar: Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, Kovan adedini belirten il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 100 Adet fenni kovan, 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek), Arıcılığın meskûn yerler dışında gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
 •  
 • Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler: Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, Oda kayıt belgesi, İş sahibinin yazılı müracaatı, Depo izin belgesi fotokopisi,
 
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,
 
 • Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar: Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
 •  
 • Dövize ilişkin işlem yapanlar: Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
 
Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
 
Avukatlardan: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,
 
Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi, Vergi dairesi yazısı,
 
 • Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri: Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun görev yazısı ve Görevle ilgili seçim tutanağı,
 •  
 • En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,
 •  
 • En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı,
 
  1 AY
  Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
  1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
  2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
  3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
  4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir).
  5-Görev belgesi (Kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir).
  Ancak; Yönetmeliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan yukarıdaki belgelerden doktor raporu istenmez.
  15 GÜN
  Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
  1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
   
  2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
   
  3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
   
  4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir.)
   
  5-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge (Emeklilik Onayı) veya emekli kimlik kartı fotokopisi.
   
  6-Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı.
   
  Emekli kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra altı ay içinde silah ruhsatı için müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken doktor raporu istenmez, ancak; emekli olduktan altı ay sonra müracaat edilmesi halinde ise silah ruhsatı için gerekli tüm belgelerin (doktor raporu) istenmesi gerekmektedir.
  15 GÜN
  Bulundurma Silah Ruhsatı
  1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
   
  2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
   
  3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir).
   
  4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir).
   
  İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile vergi levhasının fotokopisi (asılları kontrol için ibraz edilecektir), ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir. Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde işyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiler hakkında, bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumların da görüşüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince mahallinde sonuçlandırılacaktır.
   
  NOT: Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.
  15 GÜN
  Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı
  Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı talep eden kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğünce açılan sınavı kazanmaları halinde;
   
  1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
   
  2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
   
  3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
   
  5-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf (Ruhsat yenilemelerde 2 adet)
  1 AY
  Yivli Tüfek Ruhsatnamesi
  1-Silah ruhsatı istek formu (Ek-1 Formu)
   
  2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” na dair sağlık raporu.
   
  3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)
   
  4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf (M.K.E.Kurumundan silah satın alınacak ise (4) adet eklenecektir)
   
  Taşıma ruhsatı talep eden kişilerden; yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin ve avlanma izin belgesinin fotokopileri (asılları kontrol için ibraz edilecektir.)
  15 GÜN
  Mermi Satın Alma Belgesi
  1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi ve ekinde ruhsat fotokopisi.
  4 SAAT
   
  RUHSAT VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER
   
  Madde 16- (Değişik:02/04/1997-97/9510 K.)
  (Değişik birinci cümle:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
  a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
  b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
  c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
  d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, (6831 sayılı Orman Kanununun 108. Maddesinden yargılanıp hüküm giyenler bu bent kapsamında değerlendirilir.)
  e) (Değişik:13.06.2002/24784) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
  f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
  g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
  h) ( Danıştay 10.Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044 Karar No:2003/1135 sayılı kararı ile (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.)
  ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
   
  i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
  j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
  k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
  l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
  m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
  n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
  o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.
   
  (Değişik: 02.12.1999 99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
  Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
  (Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 10.Md)Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
  Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
  Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
   
   
   
  01/01/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ HARÇ BEDELLERİ
   
   
  SİLAH TAŞIMA RUHSATLARINDAN (5 YIL İÇİN)
   
   3.735,50 TL.
   
  YİVLİ AV TÜFEĞİ RUHSATLARINDAN (5 YIL İÇİN)

   3.735,50 TL.

  SİLAH BULUNDURMA RUHSATLARINDAN (5 YIL İÇİN)

   1195,40 TL.

  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMELERİNDEN

    29,00 TL.
   
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Turn Back Crime
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü